Privacy Policy

Privacybeleid metropoolfietsen.nl

Over ons privacybeleid

metropoolfietsen.nl geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van metropoolfietsen.nl. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 25/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen via info@metropoolfietsen.nl

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke
beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.
Webwinkelsoftware

Webdesignkampioen Opencart Based Solution

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Webdesignkampioen Opencart Based Solution. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Webdesignkampioen Opencart Based Solution heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Webdesignkampioen Opencart Based Solution is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Webdesignkampioen Opencart Based Solution maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Webdesignkampioen Opencart Based Solution behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

Livechat

Tawk.to
Wij gebruiken de software van Tawk.to op onze website om met u te kunnen chatten. Standaard wordt om uw naam en emailadres gevraag in het pre-chaten offline formulier. Tawk.to zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Verder wordt er technische informatie zoals bezochte pagina's, apparaat type, browser type, schermresolutie etc. Tijdens een chat kunnen om meerdere gegevens gevraagd worden indien dit noodzakelijk is om uw vraag te kunnen beantwoorden. Deze worden opgeslagen in de chathistorie welke 3 maanden word bewaard. Uw persoonsgegevens worden door Tawk.to beveiligd opgeslagen.

Webhosting

2WCF
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van 2WCF. 2WCF verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. 2WCF heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. 2WCF is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.
E-mail en mailinglijsten

MailChimp

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Sisow (Stichting DerdenGelden Sisow)

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Sisow. Sisow verwerkt de volgende persoonsgegevens: betaalgegevens (IBAN en BIC), naam rekeninghouder, IP-adres en in sommige gevallen ook naam, adres, postcode, woonplaats, email adres, telefoonnummer, geboortedatum e.d. Sisow heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Sisow kan uw persoonsgegevens delen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of op grond van wettelijke verplichtingen. Met derden die uw persoonsgegevens verwerken in opdracht van Sisow, sluit Sisow een verwerkersovereenkomst. Sisow selecteert derde partijen met de nodige zorgvuldigheid en waarborgen dat zij voldoende maatregelen hebben genomen om uw persoonsgegevens te beschermen, conform de wet of contractuele verplichtingen. Derde partijen zijn bijvoorbeeld de betaalmethoden leveranciers (bijvoorbeeld een bank in het geval van iDEAL, een Creditcard aanbieder of een 'achteraf betaaloptie' zoals AfterPay en Klarna) waarmee persoonsgegevens van consumenten worden gedeeld om de transactie en betaling succesvol uit te voeren.
Deze partijen zijn vaak financiële instellingen die onder toezicht staan van de Nederlandsche Bank of een andere Europese Centrale Bank. Zij gebruiken de daartoe benodigde transactiegegevens slechts voor het uitvoeren van de betaling. Daarnaast maken wij in bepaalde gevallen voor operationele of technische doeleinden, zoals bijvoorbeeld de hosting van servers, gebruik van de (IT) dienstverlening van derden, welke derden tevens zijn gevestigd binnen de EU. Sisow deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en
informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Sisow's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Sisow bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.
Beoordelingen

Klanten beoordelen

Wij verzamelen reviews via het platform van Klanten beoordelen. Als u een review achterlaat via Klanten beoordelen dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Klanten beoordelen deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. Klanten beoordelen publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan  Klanten beoordelen contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met Klanten beoordelen. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. Klanten beoordelen  heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Klanten beoordelen behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Klanten beoordelen  toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Klanten beoordelen dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Klanten beoordelen bewaart uw persoonsgegevens zolang u de review op het platform gepubliceerd houdt. Klanten beoordelen heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld, u vindt de contactgegevens van deze functionaris op de website van Klanten beoordelen .

Verzenden en logistiek

Myparcel

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van Myparcel voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres, woonplaatsgegevens en emailadres (voor track&trace gegevens) met Myparcel delen. Myparcel gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Myparcel onderaannemers inschakelt, stelt Myparcel uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Dropshipment

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de logistieke diensten van onze leveranciers Kruitbosch Zwolle, Verwimp, Hartje en Juncker voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres, woonplaatsgegevens en emailadres (voor track&trace gegevens) met Kruitbosch Zwolle, Verwimp, Hartje en Juncker delen. Kruitbosch Zwolle, Verwimp, Hartje en Juncker gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. Kruitbosch Zwolle, Verwimp, Hartje  en Juncker zullen onderaannemers inschakelen (DHL en PostNL)en zullen uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking stellen. Met deze Partijen (DHL en PostNL) hebben Kruitbosch Zwolle, Verwimp, Hartje en Juncker ook weer een verwerkersovereenkomst.
Externe verkoopkanalen


Beslist.nl

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Beslist.nl. Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Beslist.nl uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening
verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen
persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan metropoolfietsen.nl op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen
van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij
gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen
verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft
dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten
als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw
(persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.
Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw
opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met
betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke
rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.
In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds
bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te
ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in
het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van
gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.
U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij
uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe
herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U
ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons
bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich
hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe
herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor
privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij
u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe
herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken.
U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij
ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.
Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe
herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze
contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt
ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij
hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid
kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van
databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of
in opdracht van metropoolfietsen.nl. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in
afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van
gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.
U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden
onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening
dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij
gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze
verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij
verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in
samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google
gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Googlediensten
en producten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze
privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest
recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met
betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.


Contactgegevens
Metropool Tweewielers
Straelseweg 27c
5911CL Venlo
Nederland
T +31 (0)77 354 9944
E info@metropoolfietsen.nl